30 มิถุนายน 2502


คณะปฏิวัติภายใต้การนำของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ประกาศให้เลิกการสูบฝิ่นทั่วราชอาณาจักร โดยมีการเผาทำลายฝิ่นและอุปกรณ์การสูบฝิ่น
ประเทศไทยได้เผชิญกับปัญหายาเสพติด มาเป็นเวลาช้านาน   รัฐบาลในแต่ละยุค ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดมาตลอด จนกระทั่งใน พ.ศ. 2501   คณะปฏิวัติภายใต้การนำของจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ ได้ออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 37 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2501 ให้เลิกการสูบฝิ่นทั่วราชอาณาจักร  โดยมีการเผาทำลายฝิ่นและอุปกรณ์การสูบฝิ่นที่ท้องสนามหลวง ในคืนวันที่ 30 มิถุนายน 2502

ที่มา : หนังสือประวัติวันสำคัญที่ควรรู้จัก โดย : วรนุช อุษณกร หน้า 64